Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người gửi tiền, người gửi hàng (cho ai)
    (pháp lý) sự trao lại một vụ án cho toà dưới xét xử
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) người tha thứ, người xá tội
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự phục hồi lại quyền lợi