Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm nhẹ bớt
  lighten a pack
  làm nhẹ bớt một kiện hàng
  lighten somebody's duties
  làm nhẹ bớt nhiệm vụ của ai
  trở nên nhẹ nhàng hơn
  tâm trạng của tôi dần dần nhẹ nhõm đi
  Động từ
  làm sáng hơn
  những cửa sổ mới này đã làm cho căn phòng sáng hơn nhiều
  sáng lên, tươi lên
  mặt cô ta tươi lên khi cô ta tạ lỗi

  * Các từ tương tự:
  lightening