Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cancellous /'kænsələs/  

  • Tính từ
    (giải phẫu) xốp (xương) ((như) cancellate)