Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm mờ đi, xóa đi
  thời gian và mưa nắng đã làm mờ những chữ khắc trên đài kỷ niệm
  efface oneself
  nép mình, ẩn lánh

  * Các từ tương tự:
  effaceable, effacement, effacer