Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countermand /,kaʊntə'mɑ:nd/  /,kaʊntə'mænd/

  • Động từ
    hủy (lệnh, đơn đặt hàng, mà ra lệnh ngược lại hoặc làm đơn đặt hàng khác)