Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)
    phân thú; phân chim

    * Các từ tương tự:
    dropping-bottle, dropping-tube, droppings