Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

declivity /di'klivəti/  

  • Danh từ
    chỗ dốc xuống