Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  nhấm nháp, nhấp
  nhấm nháp tý cà phê
  Danh từ
  sự nhấm nháp, sự nhấp
  hớp nhỏ
  vài hớp nhỏ rượu brandi

  * Các từ tương tự:
  siphon, siphon bottle, siphonage, siphonal, siphonic, siphuncle, sippet