Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hạt, hột (của chuỗi hạt)
  beads
  (số nhiều)
  chuỗi hạt đeo cổ
  beads
  (số nhiều)
  hột, giọt
  những giọt mồ hôi trên trán nó
  draw a bead
  xem draw

  * Các từ tương tự:
  bead capacitor, bead transistor, beading, beadle, beadledom, beady