Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sa sút rõ ràng
    dốc thẳng đứng