Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cắt bỏ
  the excision of a tumour
  sự cắt bỏ khối u
  cái bị cắt bỏ
  những đoạn cắt bỏ đã phá hỏng giá trị văn học của bản văn