Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shortcoming /'∫ɔ:tkʌmiŋ/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    thiếu sót