Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deletion /di'li:∫n/  

  • Danh từ
    sự xóa, sự gạch bỏ
    từ (đoạn) được xóa đi