Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ngáp
    sự lơ đễnh, không chú