Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inattentiveness /inə'tentivnis/  

  • Danh từ
    sự thiếu chú ý, sự lơ là