Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • giới từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) không, không có
  sans cérémonie
  không nghi thức
  sans faon
  nói thẳng, không khách sáo

  * Các từ tương tự:
  sanscrit, sansculotte, sansculottism, sanserif, sansevieria, Sanskrit, sanskritic, sanskritist