Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanskritic /sæns'kritik/  

  • Tính từ
    viết bằng tiếng Phạn