Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sansculottism /sỴ:ɳkju:'lɔ:tizm/  

  • Danh từ
    (sử học) chủ nghĩa Xăngquylôt, chủ nghĩa cách mạng quá khích