Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Sanskrit /'sænskrit/  

 • Danh từ
  tiếng Phạn (Ấn Độ)
  Tính từ
  [thuộc] tiếng Phạn; bằng tiếng Phạn

  * Các từ tương tự:
  sanskritic, sanskritist