Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanscrit /'sænskrit/  

  • Danh từ
    tiếng Phạn