Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanskritist /sæns'kritist/  

  • Danh từ
    nhà nghiên cứu tiếng Phạn