Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanserif /sæn'serif/  

  • Danh từ
    kiểu chữ (chữ in) không có nét loe ở đầu