Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vice-admiral /'vais'ædmərəl/  

  • Danh từ
    phó đô đốc

    * Các từ tương tự:
    vice-admiralty