Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sinfulness /'sinflnis/  

  • Danh từ
    sự có tội