Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abnormality /,æbnɔ:'mæliti/  

  • Danh từ
    sự khác thường, sự dị thường
    điều khác thường; vật dị thường