Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deformity /di'fɔ:məti/  

  • Danh từ
    sự biến dạng
    bộ phận biến dạng
    he was born with a slight deformity of the foot which made him limp
    anh ta sinh ra với một bàn chân dị dạng làm cho anh ta đi khập khiễng