Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconformity /'ʌnkən'fɔ:miti/  

  • Danh từ
    tính chất không phù hợp nhau, tính chất không thích hợp với nhau
    (địa lý,địa chất) sự phân vỉa không chỉnh hợp