Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malformation /,mælfɔ:'mei∫n/  

  • Danh từ
    tật
    chỗ dị dạng
    a malformation of the spine
    chỗ dị dạng của cột sống