Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debauchery /di'bɔ:t∫əri/  

  • Danh từ
    sự trác táng