Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promiscuity /prɒmi'skju:əti/  

  • Danh từ
    sự bừa bãi
    (nghĩa xấu) sự chung chạ bừa bãi (về tình dục)
    sexual promiscuity
    sự chung chạ bừa bãi về tình dục