Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eroticism /i'rɒtisizəm/  

  • Danh từ
    thói dâm dục
    tính chất khiêu dâm
    the film's blatant eroticism
    tính chất khiêu dâm trắng trợn của bộ phim