Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exorbitance /ig'zɔ:bitəns/  

  • Danh từ
    sự quá cao, sự quá mức