Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrationality /i,ræ∫ə'næləti/  

  • Danh từ
    tính phi lý
    điều phi lý