Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

panorama /,pænə'rɑ:mə/  

 • Danh từ
  toàn cảnh
  from the top of the tower there is a superb panorama of the town
  nhìn từ trên ngọn tháp, ta có được một toàn cảnh nguy nga của thành phố
  (nghĩa bóng) cuốn sách trình bày bức tranh toàn cảnh lịch sử nước Anh từ thởi trung đại
  bức họa toàn cảnh; bức ảnh toàn cảnh