Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như glittering
    little glittery eyes
    cặp mắt nhỏ long lanh