Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sáng chói,sự sáng rực
    sự sáng ngời, sự sáng rỡ