Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự sáng, sự bóng, sự óng ánh
  the sheen of silk
  sự óng ánh của tơ lụa
  hair with a glossy golden sheen
  tóc óng ánh vàng

  * Các từ tương tự:
  sheeny