Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  le lói (ánh sáng)
  những ánh đèn yếu ớt le lói ở đằng xa
  Danh từ
  tia le lói
  a glimmer of light through the mist
  tia sáng le lói qua màn sương
  a glimmer of hope
  (nghĩa bóng) tia hi vọng le lói
  not the least glimmer of intelligence
  không một chút dấu hiệu thông minh nào cả

  * Các từ tương tự:
  glimmering