Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glimmering /'gliməriη/  

  • Danh từ
    như glimmer
    chúng tôi bắt đầu thấy le lói một giải pháp cho vấn đề ấy