Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guardian angel /'gɑ:djən/  

  • thần hộ mệnh