Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người thắng cuộc; ngựa thắng cuộc
  thành công
  their lastest model is certain to be a winner
  mẫu sau cùng của họ chắc chắn sẽ là một thành công
  pick a winner
  xem pick