Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thắng cuộc; kẻ chiến thắng

    * Các từ tương tự:
    victoria, Victoria Cross, victoria lily, Victorian, victorious, victoriously, victoriousness, victory