Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conqueror /'kɒŋkərə[r]/  

  • Danh từ
    người chinh phục