Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người kỳ cựu
  a veteran politician
  nhà chính trị kỳ cựu
  (cách viết khác vet, khẩu ngữ)(Mỹ) cựu chiến binh

  * Các từ tương tự:
  veteran car, Veterans'Day