Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

championship /'t∫æmpiən∫ip/  

  • Danh từ
    danh hiệu quán quân
    win the world championship
    đoạt danh hiệu quán quân thế giới
    sự bênh vực, sự đấu tranh cho