Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  như aide-de-camp
  (Mỹ)
  các phụ tá chính của Tổng thống

  * Các từ tương tự:
  aide-de-camp, aide-mémoire, aider, aides-de-camp