Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aide-de-camp /,eiddə'kɒmp/  /,eiddə'kæmp/

  • Danh từ
    (số nhiều aides-de-camp) (viết tắt ADC)
    sĩ quan tùy tùng