Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (viết tắt Fri)
    ngày thứ sáu (trong tuần lễ)