Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    suất thức ăn
    second helping
    suất thức ăn lấy lần thứ hai