Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gậy
  the old man leant on a long wooden staff
  cụ già chống một cây gậy gỗ dài
  (thường số ít) [toàn bộ] nhân viên; biên chế
  the hotel staff
  nhân viên của khách sạn
  staff reductions
  sự giảm biên chế
  (đgt số nhiều) ban điều hành
  a head teacher and her staff
  bà hiệu trưởng và ban giám hiệu
  (thường số ít) bộ tham mưu
  regimental staff
  sĩ quan tham mưu
  (cũng stave) (âm nhạc) khuông nhạc
  the staff of life
  (cổ hoặc tu từ)
  bánh mì
  Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  cung cấp nhân viên cho; làm nhân viên cho
  toàn bộ nhân viên nhà trường này đều đã tốt nghiệp đại học

  * Các từ tương tự:
  staff nurse, staff sergeant, staff-officer, staffer